Škoda na zdraví

Pomůžeme vám správně a plně uplatnit nárok na odškodnění za újmu na zdraví, které jste v utrpěli v důsledku škodní události.

Nároky poškozené osoby mohou být rozsáhlé. Často se jedná o vysoké částky, kterým se pojišťovny brání. S takovými případy máme rozsáhlé zkušenosti. Spolupracujeme s lékaři a právníky, aby jsme pro vás získali úplné odškodné v maximální výši.

Bolestné

Odškodnění bolestného je základním a obvyklým nárokem. Je to náhrada nemajetkové újmy na zdraví spočívající v tělesném i duševním utrpení. Na odškodnění za bolestné vzniká nárok léčením újmy na zdraví nebo odstraňováním jejich následků. Bodové ohodnocení bolestného vám posoudí soudní znalec a za každý bod se uplatňuje částka 251.28 Kč.

Náklady na léčení

Kromě nákladů spojených s vlastní péčí o zdraví poškozeného bolestné zahrnuje i náklady spojené s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost.

Ztížení společenského uplatnění

Při škodě na zdraví, vznikne mnohdy také nárok na odškodnění následného ztížení společenského uplatnění, které je způsobeno poškození zdraví. Nárok na náhradu ztížením společenského uplatnění vzniká, pokud vznikla poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti. Důležitým faktorem je věk v době, kdy bylo zdraví poškozeno.

Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

Ve vyjímečných případech se zvlášť těžkými následky škody na zdraví je možné přiznat zvýšení až o 100 %. Zvlášť těžkými následky se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění poškozeného v životě anebo znemožňují jeho další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i na povahu jeho předpokládaného uplatnění v životě, např. vzdělání, pokračování ve studiu, sport, volnočasové aktivity, vhodné zaměstnání, společenské postavení apod.

Úšlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy, platu nebo odměny a plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu anebo odměny z dohody.

Ušlý výdělek po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.