Pokud patříte mezi poškozené, máte právo na náhradu škod.
Finanční odškodnění na zdraví lze uplatnit:

  • při dopravní nehodě a jejich následcích -vzniká především škoda na majetku, která je často doprovázena i poškozením zdraví - pokud vznikne škoda na majetku při dopravní nehodě, vznikne také nárok na náhradu nejen skutečné škody, ale i ušlého zisku, popř. jiná finanční odškodnění související s újmou na zdraví - na finanční odškodnění mají právo všichni, kteří nijak nehodu nezapříčinili, a mají újmu na zdraví
  • jako náhrada bolestného - toto lze uplatnit, pokud jste poškození při dopravní nehodě, pracovním úrazu, nemoci z povolání či jiném zranění, které nevzniklo vaší vinou - bolesti je myšleno tělesné nebo duševní strádání poškozené osoby, která škodu na zdraví utrpěla
  • jako náhrada nákladů spojených s léčbou - s tímto souvisí náhrada nákladů spojených s doplatky léků či doprava k lékaři
  • jako nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění - vzniká při újmách na zdraví, které jsou způsobeny například dopravní nehodou či pracovními úrazy - je to nárok na odškodnění následného ztížení společenského uplatnění, jež je důsledkem právě poškozeného zdraví - důležitým faktorem je věk v době, kdy bylo zdraví poškozeno